พุทธธรรมในคำสอนของ 'พ่อ'

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ซึ่งเปรียบเสมือน ‘พ่อ’ ของชาวไทยทุกคน ได้สวรรคตเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเข้าพรรษา ที่ย่าได้ใช้เวลาอยู่กับธรรมะมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆของปี

    ดังนั้น ย่าจึงขอน้อมนำคำสอนบางส่วนของพระองค์ในส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามาเผยแพร่ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อคนไทย และ เพื่อประโยชน์แก่ทุกท่านที่บังเอิญได้เข้ามาอ่านเรื่องนี้

    ย่าได้คัดเลือก คัดลอก และเรียบเรียง ข้อความจำนวน 16 ข้อความจาก หนังสือชื่อ “ o๙ คำสอนพ่อ: เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงโดย ดร.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง เพื่อให้เป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุ ๘๒ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จึงขอขอบพระคุณท่านผู้รวบรวมไว้ในที่นี้ด้วย

    ข้อความที่เลือกมาเริ่มจากคุณธรรม เรื่องการให้ของชาวไทยที่พระองค์ชื่นชม จากนั้นเป็น เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาและการปฏิบัติ แล้วตามด้วย เรื่องสติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ย่าพยายามปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในช่วงเข้าพรรษานี้ และเป็นเรื่องหนึ่งที่พระองค์กล่าวถึงบ่อยครั้งในพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

 

1.   …คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์ในจิตใจของคนไทย คือ การให้....ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นชาวไทยมีความสุขถ้วนหน้าด้วยการให้ คือ ให้ความรัก ความเมตตาต่อกัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัย ไม่ถือโทษ ไม่โกรธเคืองกัน ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ...(พระราชดำรัส พระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อ 31 ธค.45)

2.   ....ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์และสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเหตุผลซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษาและปฏิบัติด้วยปัญญาความเพ่งพินิจให้เกิดประโยชน์ คือ ความเจริญ ความผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้เที่ยง ตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐาน คือ การตั้งตัวเป็นปรกติสุข จนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์ คือ หลุดพ้นจากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการ ข้อนี้เป็นลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าประเสริฐสุด......(พระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่29 -19 ธค. 24)

3.   ....พระพุทธศาสนาวางแนวทางการศึกษาธรรมะ เพื่อให้ประสบผลที่แท้จริงแน่นอนไว้ว่า บุคคลจะต้องศึกษาทั้งด้านปริยัติ และด้านปฏิบัติประกอบพร้อมกันไป โดยกระทำให้หนักแน่นได้สัดส่วนกันทั้งสองด้าน จึงจะเกิดปฏิเวธ คือได้รับและได้เห็นผลของธรรมะนั้นๆเป็นที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจ โดยนัยนี้ ตราบใดที่เรียนรู้แต่ยังไม่ประจักษ์ในผล ก็เรียกว่าบุคคลนั้น ยังเรียนไม่สำเร็จ ยังไม่ได้ประโยชน์จากจากธรรมะอยู่ตราบนั้น และจะนำธรรมะไปแนะนำ สั่งสอน หรือ เผยแพร่แก่ใครไม่ได้จริง.. ...(พระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่30 -25 ธค. 35)

4.   …..ความจริงปฏิบัติพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ไม่ใช่ของยาก แต่ละคนทำได้ทั้งนั้น แต่ว่าต้องมีความตั้งใจ เมื่อเราอยากที่จะปฏิบัติธรรม มีความอยากแล้ว ก็หมายความว่าเรายินดี เราอยากที่จะปฏิบัติ ถ้าเราสนใจพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนา เริ่มสนใจ ก็เริ่มทำได้แล้ว เพราะว่า ถ้าคนเราไม่อยากปฏิบัติ ขี้เกียจปฏิบัติหรือไม่คิดอ่านที่จะปฏิบัติก็ย่อมไม่ได้ปฏิบัติ เมื่อไม่ได้ปฏิบัติแล้ว ความมืดก็ครอบคลุม เพราะว่าไม่ได้เปิดไฟ แต่ถ้าเราอยากขึ้นมาและเห็นว่าศาสนานี้มีประโยชน์ก็ย่อมเป็นการเปิดไฟ แม้จะริบหรี่ก็เป็นความสว่างให้เห็น...(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิตาลัย 13 ธค.23)

5.   ....ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ไม่ว่าเป็นชาติเชื้อใด และแม้อยู่ในนิกายใด ล้วนถือปฏิบัติในกาย วาจา ใจ เป็นอย่างเดียวกัน คือ ย่อมพยายามอยู่ทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให้สะอาด ควบคุมประคองใจให้สงบ ด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ชาวพุทุธที่แท้ อยู่ ณที่ใดย่อมทำให้ที่นั่นสงบร่มเย็น มีแต่ความปรองดองและสร้างสรรค์.....(พระราชดำรัส พระราชทานในการประชุมใหญ่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ อาคารรัฐสภา 22 พย. 2523)

6.   .....ความสงบร่มเย็นนั้น อาจแยกได้เป็นสองส่วน คือ ความสงบภายนอกกับความสงบภายใน ภายนอก ได้แก่ ความเป็นอยู่และสภาวะแวดล้อมที่เป็นปรกติ ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนที่ทำให้เกิดภัยอันตราย หรือเกิดความยุ่งยากเดือดร้อนต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือ การขัดแย้ง พิพาท มุ่งร้ายทำลายกัน   ภายใน ได้แก่จิตใจที่สะอาดแจ่มใส ไม่มีกังวล ไม่มีความขุ่นเคืองขัดข้อง จิตใจที่สะอาดปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นจิตใจที่สงบระงับและเยือกเย็น ทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีความคิดเที่ยงตรง เป็นกลาง มีวิจารณญาณ ละเอียด กว้างขวางและถูกต้องตรงจุด ความคิด วิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเป็นสิ่งปรารภปรารถนาของแต่ละคนให้สัมฤทธิ์ผลได้.....(พระราชดำรัส พระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พ.ศ.2536 เมื่อ 31 ธค.35)

7.   ...ความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไร หรือเรียกว่า”สติ”นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะทำ จะพูด และแม้แต่จะคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า สิ่งนั้นดีหรือชั่ว มีคุณประโยชน์หรือเสียหาย ควรกระทำ หรือควรงดเว้นอย่างไร เมื่อยั้งคิดได้ ก็จะช่วยให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดประณีต และสามารถกลั่นกรองเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ไม่เป็นประโยชน์ออกได้หมด คงเหลือแต่เนื้อแท้ที่ถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งเป็นของควรคิดควรพูดควรทำแท้ๆ....(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปี ระหว่าง 16-20กค.2520)

8.   ....ความสามัคคีนี้ ก็เป็นการกระทำดีอย่างหนึ่ง การทำดีอีกอย่างซึ่งจะดูลึกซึ้งกว่า คือ การปฏิบัติด้วยตนเอง ปฏิบัติให้ตัวเองไม่มีความเดือดร้อน คือ พยายามหันเข้าไปในทางปัจจุบันให้มากอย่างง่ายๆก่อน คือ พิจารณาดูว่าตัวเองกำลังคิดอะไร กำลังทำอะไร ให้รู้ตลอดเวลา แล้วรู้ว่าทำอะไรอย่างนี้ เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะทำให้ไม่มีภัย ถ้าเราคอยระมัดระวังตลอดเวลา ให้รู้ว่าตัวทำอะไร ให้รู้ว่าการทำนี้ เราทำอะไรตลอดเวลา ก็จะไม่ผิดพลาด เพราะว่าโดยมาก ความผิดพลาด มาจากความไม่รู้ในปัจจุบัน....(พระราชดำรัสในโอกาสที่พระครูใบฎีกาเล็ก..ถานุ ตตโร..และคณะเฝ้าถวายเงินและต้นเทียนพรรษา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 13 กค.24)

9.   ...บรรดาผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ก็เปรียบเหมือนได้กุญแจที่จะไขไปสู่ชีวิตที่เจริญต่อไปในวันข้างหน้า แต่ขอเตือนว่า การดำเนินชีวิตต่อไปโดยใช้วิชาการอย่างยังไม่เพียงพอ จะต้องใช้ความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์ ฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงดำรงชีวิตและประกอบอาชีพโดยอาศัยวิชาความรู้ที่ได้รับมาประกอบด้วยความยั้งคิดชั่งใจ และศีลธรรมอันดีงามเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของประเทศชาติ.....(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กย.04)

10.        …..วันนี้จะได้พูดถึงวินัยอีกข้อหนึ่ง คือ ความสำเหนียกตระหนักในความสงบสำรวม

ความสงบสำรวมในที่นี้ หมายถึง ความเรียบร้อยเป็นปกติ ทั้งจิตใจและการกระทำ อันประกอบด้วยความไม่ตื่นเต้นหวั่นไหว ความหนักแน่นเป็นกลาง ความมีสติ และความรู้ตัว การรู้จักสำรวมกายใจให้สงบเป็นปกตินั้นจะช่วยให้มีการยั้งคิดก่อนหน้าที่จะลงมือกระทำการทุกอย่าง เมื่อยั้งคิดได้ ก็จะมีโอกาสอันประเสริฐที่จะใช้ปัญญาพิจารณางานที่ทำโดยกระจ่างชัด ให้เห็นทางและวิธีการที่จะปฏิบัติได้โดยถูกต้อง เที่ยงตรงพอเหมาะพอดี ให้เกิดประโยชน์อันสมบูรณ์แก่งาน

ในทางตรงข้าม งานใดๆก็ตาม ถ้าไม่ทำด้วยใจและอาการที่สงบสำรวม ความรีบร้อน ฟุ้งซ่าน หลงผิด และอคติทุกๆอย่างก็จะเข้าปิดบังหนทางที่จะนำปัญญามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพจนหมดสิ้น และเมื่อนำปัญญามาใช้ไม่ได้ ก็ยากที่จะทำงานให้ถูกต้องได้ ความผิดพลาดและ ความเสียหายนานประการ ก็อยู่ในวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 จึงใคร่จะให้บัณฑิตแต่ละคนศึกษาพิจารณาความสงบสำรวมนี้ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญโดยถ่องแท้.....(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27 มิย.21)

11.     .....ความสุจริตและความมุ่งมั่นในประโยชน์นั้น จะเกิดขึ้นยั่งยืนอยู่ได้ด้วยสติ กับ ปัญญา

สติ คือ ความระลึกรู้

ปัญญานั้น ตามภาษาที่ใช้กัน มีความหมายหลายอย่าง

.....ในที่นี้จึงต้องจำกัดความหมายลงไปว่า ปัญญา คือ ความรู้ชัด ที่เกิดจากความฉลาด สามารถคิดพิจารณาอย่างถูกต้องแยบคายตามเหตุตามผล

และการที่ว่า ความสุจริตและความมุ่งมั่น จะบังเกิดยั่งยืนอยู่ได้เพราะสติกับปัญญานั้น หมายความว่า เมื่อบุคคลมีสติรู้ตัว มีปัญญา รู้ชัดในคุณค่าของความสุจริต และการสร้างสรรค์ความเจริญบนพื้นฐานของความสุจริตแล้ว ก็จะเกิดเป็นความนิยม เชื่อมั่น และพึงใจในความดี สิ่งดี และการกระทำดี แล้วความมั่นใจพึงใจนั้นก็จะอุดหนุนประคองความสุจริตพร้อมทั้งความมุ่งมั่นที่จะทำดี ให้คงอยู่ได้ตลอดไป ไม่เสื่อมถอย 

บัณฑิตที่จะออกไปเริ่มชีวิตการงานใหม่ ขอให้สังวรระวังตั้งสติ ระลึกตัวให้มั่นคง อย่าปล่อยให้สิ่งเย้ายวนหรือความมักง่ายนำพาให้เสียการ เสียโอกาส หมั่นคิดพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งต่างๆโดยหนักแน่น ให้เกิดปัญญารู้ชัดเสมอ จักได้มีรากฐานทางความคิดจิตใจอันสุจริตมั่นคงสำหรับรองรับสนับสนุนวิชาความรู้ได้อย่างเต็มที่ และสามารถประกอบกิจการงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ....(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์ฯ 13 กค.22)

12.        ...คนโดยมาก แม้ผู้ที่เคยฝึกฝนมาให้เป็นคนหนักแน่นแล้วก็ตาม บางครั้งเมื่อต้องประสบเหตุ ประสบปัญหากระทบกระเทือนอย่างหนักเข้า ก็อาจบังเกิดความหวั่นไหว หรือสับสนฟุ้งซ่านได้ ความคิดสติปัญญาก็จะสั้นตัว หรือดับวูบลง ความหลงและอคติก็เข้ามาแทนที่ ทำให้จนปัญญา คิดไม่ออก ทำไม่ถูก และที่สุดก็อาจผิดพลาดเสียหายได้ต่างๆ

ท่านจึงสอนให้ทุกคนรู้จักสงบใจ คือ บังคับใจให้หยุดคิดเรื่องที่กำลังคิด และกำลังทำให้ฟุ้งซ่านหรือสับสนอยู่นั้นเสียชั่วขณะ เมื่อหยุดคิดสับสนได้ ก็จะอำนวยโอกาสอันประเสริฐให้สติความระลึกรู้และปัญญาความเฉลียวฉลาดกลับคืนมาใหม่ ช่วยให้ใจแจ่มใส หนักแน่นเข้มแข็งเข้า ความคิดเห็นก็เข้ารูปเข้ารอย คือ มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง สุขุม ปราศจากอคติ สามารถพิจารณาเห็นเหตุ เห็นผลได้กระจ่างแจ่มชัด หาทางปฏิบัติได้ถูกต้อง พอเหมาะพอดี ถึงขั้นนี้ปัญหาทั้งปวงก็จะคลี่คลาย เรื่องที่จะเสียหายก็จะแก้ได้ตก กลับกลายเป็นดีได้โดยตลอด.....(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 17 มีค. 24)

13.        ......ในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้น นอกจากวิชาความรู้ที่เจนจัดแล้ว บุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติแลความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วย.....

ข้อสี่ซึ่งสำคัญที่สุด ต้องสามารถควบคุมกายใจ คือ การกระทำ ความคิดของตัวเองให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอ แม้ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวาย สับสน ความสามารถทำกายใจให้สงบหนักแน่น เป็นกลางห่างจากอคตินี้ จะช่วยให้เกิดสติระลึกรู้ถึงเหตุถึงผล ถึงข้อเท็จจริง และความถูกผิดของเรื่องทั้งปวง จึงเป็นอุปการะสำคัญของการคิดพิจารณาปัญหาต่างๆ เพราะช่วยให้มองเห็นปัญหากระจ่างแจ่มชัด สามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นธรรม เป็นประโยชน์เสมอ ไม่มีอับจน.....(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 21 กค.26)

14.        ....ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันและกันได้ทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้น ทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราว ปัญหาและกระทำได้ถูกต้อง พอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล...(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 2 กค.35)

15.        ....หลักของคุณธรรม คือ การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูด จะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิด ทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม....(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์ฯ 10 กค.35)

16.        ….การสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงนี้ นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการแล้ว ยังจะต้องมีรากฐานที่ดีหลายอย่างประกอบพร้อมกันด้วย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แน่นอน รากฐานส่วนสำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือใจ ทั้งนี้เพราะใจเป็นตัวต้นเหตุแท้ที่จะนำให้เรากระทำการต่างๆ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่า ทกสิ่งทกอย่างมีใจเป็นใหญ่ เป็นประธาน มีใจประเสริฐสุด และสำเร็จได้ด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจดีแล้ว ความสุขความเจริญย่อมเป็นอันหวังได้

แต่อย่างไรก็ดี ในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะอยู่เป็นปกติสุขอย่างเดียวได้ ย่อมจะมีทั้งภัย ทั้งอุปสรรค ทั้งเคราะห์ร้ายผ่านเข้ามาบ้างอย่างยากจะหลีกเลี่ยงพ้น

ข้อสำคัญ เมื่อต้องประสบเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่บางครั้งทำให้ใจหายใจคว่ำได้ จะต้องไม่ใจเสีย เพราะจะทำให้เสียขวัญ เสียกำลังใจ ทำให้จนปัญญา คิดไม่ออก ทำไม่ถูก และที่สุดก็อาจพลาดเสียหายได้ต่างๆ ทางที่ถูกจะต้องพยายามสงบใจ ทำใจให้ดี หายใจยาว เผชิญหน้ากับสถานการณ์ อย่างที่เรียกว่า ทำใจดีสู้เสือ ก็จะทำให้เกิดสติรู้เท่าทัน สามารถใช้ปัญญาพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลได้กระจ่างชัด หาทางปฏิบัติได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี ไม่มีอับจน.....(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 มค. 41)

……………………….

 


Post Options Edit Diary   Quote yanid Quote wrote: 16 Oct 2016 at 22:58whn View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 26 Jun 2017
Posts: 81
Post Options Edit Comment   Quote whn Quote Direct Link To This Post Posted: 27 Jun 2017 at 07:51 - IP: 192.173.159.XXX

People from the day of nike max the world new balance began bos jersey to lunette ray ban pas cher enter adidas superstar the ralph lauren factory store countdown to death. instyler ionic styler She is not afraid oakley sunglasses cheap of pistons jersey death, los angeles clippers because in nike air max 2014 this coach factory outlet online life nfl jaguars can jordan release dates meet him, nike free shoes and his roche run love in rayban sunglasses this life, nba jerseys why should supra footwear the bcbg max azria teacher burberry asked about coach outlet online the air max shoes age? Even if he finally coach outlet left, relojes especiales she can live reebok strong. michael kors outlet online sale Greek nfl azcardinals in the university bottega veneta when hollister co the armani clothing school rolex replica is nfl patriots well-known nike.de rebellious nfl bears girls, everyone replica watches at burberry handbags arm's mcm bags length. Although nike free shoes her kobe bryant jersey name michael kors purses has coach black friday a hopeful soccer shoes word, cheap jerseys but nfl jerseys she never shop coach factory felt his life ray bans and longchamp outlet the coach factory online future giuseppe zanotti is hilfiger outlet promising, occhiali oakley because her new balance shoes parents north face jackets in her converse shoes childhood often coach factory outlet online quarreled cheap oakley in front salvatore ferragamo of nike mercurial vapor her, longchamp outlet always said jordans for sale that cheap michael kors either givenchy bags outlet because suns jerseys of her asics gel presence jerseys from china , They michael kors bags can be nfl vikings freed. softball bats On hermes birkin the adidas.se day longchamp of adulthood, pandora bracelets the oakley prescription parents wholesale handbags can not nike air force wait nike free 5.0 to divorce, ralph lauren outlet leaving rolex a watches living swarovski crystal fee wedding dresses uk to leave, and ferragamo shoes hope chrome hearts jewelry an air jordans adult burberry handbags was abandoned, nike air max 2015 or nfl lions never true religion hope nfl titans that air max 2014 she came to oakley this cheap oakley sunglasses world. nfl chiefs For gafas oakley all louboutin kinds cheap jerseys of complex nike huaraches emotions, ray ban outlet Greek nfl saints gradually nike tn requin become valentino shoes outlet cynical. hilfiger This day, orlando magic because the north face backpacks school ferragamo was levis outlet store caught up thomas sabo by the school ray ban wayfarer was over, swarovski but she did ray ban sunglasses outlet not care, nike air but replica watches the cheap true religion teachers said ray ban sunglasses she www.tommyhilfiger.nl was burberry uk no bcbg dresses tutor air max 2015 when barbour outlet the oakley black friday raging rage, lift louboutins the nike.com table, scared the michael kors bags teachers ralph lauren black friday quickly nike air max leave. true religion jeans women After oakley sunglasses outlet the anger michael kors of the mcm outlet Greek silence michael kors to fendi outlet online tears, hollister online shop deutschland then burberry outlet online a coach outlet sale voice with a pandora smile michael kors outlet online sale came, nike huarache "Why so angry? cheap glasses Is air max not timberland outlet worthy of such michael kors handbags a person polo ralph and rayban things the north face outlet angry?" swarovski jewelry Greek looked houston rockets up, lacoste polos the oakley sunglasses original womens hoodies is the same salomon schuhe school Man northface of burberry handbags the san antonio spurs times, swarovski and replica rolex this bad girl puma outlet store is cheap jerseys different, hermes outlet Xi timberland shoes is abercrombie the ray-ban sunglasses school marc jacobs handbags recognized Prince ralph lauren uk of barbour women jackets White converse Horse. See polo ralph lauren outlet this roshe run ridicule of dre beats their own people, oakley hope tory burch sale again mcm handbags raised nike roshe anger, baseball bats but north face pas cher in tommy hilfiger the other side woolrich outlet online to montre pas cher see the michael kors v?skor fleeting lonely expression jimmy choo after the the north face silence. Two nfl redskins people beats by dre did not beats by dre speak, iphone 5 cases so quietly michaelkors.com looked at flat iron each pandora other, a nike store strange nop jerseys feeling pandora rings at nfl falcons this dsquared2 jeans time michael kors in michael kors the oakley outlet online hearts of two burberry sale people budding. adidas.de From michael kors australia that day on, vans schuhe two gsw jerseys people seem longchamp handbags to have ray ban a kind of fidget spinner sympathetic feelings, often portland trail blazers contact burberry each juicy couture other. baseball jerseys Slowly two people closer coach black friday and coach outlet closer, timberland homme became a tommy hilfiger outlet stores lover. replica handbags Graduation memphis grizzlies of air max 90 the michael kors outlet online day, Xi long champ suddenly the north face Greek to dallas mavericks jersey marry, north face outlet at ray ban sunglasses first prada Greek michael kors outlet online some hesitation, hugo boss outlet but Xi prada outlet said: omega watches "I polo ralph lauren want ralph lauren outlet to salvatore ferragamo be your kate spade outlet sun, new balance give you hope, converse outlet give nfl giants you replica watches light, ralph lauren tracksuits give you warm." marc jacobs outlet It katespade outlet is ralph lauren online this nike roshe sentence touched nike air max the polo ralph lauren outlet online Greek, Promised swarovski Xi's michael kors outlet online proposal. jerseys from china Originally also worried air jordan that the burberry bags outlet parents christian louboutin would burberry online shop be coach factory outlet online opposed to rayban Xi, shoes on sale did not michael kors purses expect oakley Xi ray ban sunglasses and nike outlet their nike air max own roshe run similar asics experience, nfl browns so nfl raiders that Greece ray ban black friday is nfl 49ers more determined adidas neo to be adidas together nfl packers with coach purses Xi. air jordan shoes They oakley outlet work cheap ray ban hard to kanye west shoes make money, want philadelphia 76ers jersey to build michael kors their nike outlet store own nike mercurial home celine handbags with michael kors handbags their own coach outlet efforts, although nfl texans life nfl colts and bottega work hogan so clothing websites that hollister they are louboutin very tired, red bottoms but burberry handbags they ray ban outlet feel huaraches the designer handbags unprecedented coach outlet happiness. nfl rams This sac jerseys year, Greek cleveland cavaliers jerseys inadvertently that two ray ban people nba jerseys have calvin klein committed true religion outlet this prada handbags year, Tai Sui, tommy hilfiger online shop specifically polo ralph lauren outlet to coach handbags outlet Xi cheap jerseys put polo ralph lauren on polo outlet online the michael kors bags "Fengrong celebration" nfl jets pendant, hogan shoes outlet but utah jazz Xi ed hardy clothing refused, but soccer outlet online the pendants worn on the chicago bulls neck nfl steelers of hope, and said tommy hilfiger his thomas sabo uk own michael kors outlet days, jimmy choo shoes Do ralph lauren uk not worry, zapatillas nike hope also dsquared2 shoes do michael kors handbags not lunette oakley pas cher force louboutin shoes him. nba jerseys However, the air max 95 sudden death of cheap nike shoes a vans outlet disease took barbour mens jackets away mont blanc pens the cheap true religion life of cheap basketball shoes Xi, timberland boots so roshes that the Greek and then the free run last hermes bags side of the days nfl seahawks of vibram shoes heaven and earth forever. cheap oakley The heartbroken want barbour women jackets to adidas sneakers follow Xi, hollister clothing store but converse chucks she versace shoes outlet did michael kors outlet not mbt shoes outlet do ray ban zonnebril the michael kors bags last true religion jeans outlet thing, but kate spade to keep up with nfl chargers the juicy couture clothings mood to adidas shoes continue iphone 4s cases to work adidas shoes outlet hard prada outlet to polo ralph lauren get nike air force early babyliss to buy longchamp black friday the house they ralph lauren shirts always nike free run wanted. A cheap eyeglasses few nfl dolphins years later, pandora jewellery when Xi indiana pacers stood in her new balance house, nfl bengals she smiled toronto raptors and said to himself: nike outlet "Xi, cheap oakley sunglasses you see scarpe hogan it? Our ralph lauren polo dream to burberry outlet online achieve knicks jerseys ... ..." nike.se I think hollister kids back ralph lauren to the michael kors black friday day vans shoes of death, air max she nfl cowboys is coach factory outlet online not nfl bills Afraid kevin durant shoeskobe bryant shoes of barbour mens jackets death, ua stephen curry but ralph lauren not supra shoes love russell westbrook jersey Xi, longchamp taschen but ralph lauren she philipp plein clothes knew that burberry outlet Xi would nfl panthers not oakley sunglasses outlet want her to celine black friday do denver nuggets such a designer handbags stupid thing, so fake rolex she uhren chose ray ban sunglasses to jerseys from china use ecco women shoes the work mizuno running shoes of the north face numb plein outlet themselves, giuseppe shoes to air jordan retro achieve their common nfl eagles dream efforts. michael kors bags In washington wizards this life, hope nike outlet to ray ban sbocco live mia jersey alone nike online in this free running house, even minnesota timberwolves Xi's pandora share to ralph lauren outlet online live nets jersey together. nike air max Many people north face think she puma is cheap oakley sunglasses doing silly, burberry outlet online but she oakley sunglasses does charlotte hornets jersey not michael kors bags feel beats audio that longchamp you coach outlet online can love this prada sunglasses life hollister with Xi, nike.dk why mcm bags do you nfl ravens want nfl buccaneers to talk about kate spade outlet online it? She swarovski australia hopes nfl broncos that chi hair time new balance store can be christian louboutin shoes faster, make louboutin outlet her early cheap michael kors and jordan shoes Xi milwaukee bucks together, no mcm backpack outlet longer nike air separate

coach bagsxdfesedsds
Back to Top
DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : yanid
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 5(จบ) The Hermitage [0/108]
นกกินปลีอกเหลืองตกสวรรค์ [2/111]
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 4 Peterhof [1/136]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่3 St.Basil's Cathedral [1/69]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่2 ดอกไม้ในมอสโก [1/58]
เที่ยวรัสเซียปี2560 - ตอนที่1 ภาพรวม [1/68]
เปิดกล้องส่องนกที่บ้าน [1/50]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก( 4/4) [2/659]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (3/4) [2/595]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (2/4) [1/471]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (1/4) [2/211]
ภาพ ‘หยดพระเสโท ’ [2/290]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเราปี 2559 (ตอนสอง) [2/325]
ทำความรู้จักกับ “ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์” [2/246]
ทำความรู้จักกับ "ติโต" [1/153]
พุทธธรรมในคำสอนของ 'พ่อ' [1/263]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเรา ปี 59 [1/492]
กรุงเวียนนา...เดินๆๆเพลิดเพลินใจ [1/138]
พระราชวัง Schonbrunn –กรุงเวียนนา [1/129]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 4/4 [0/144]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 3/4 [1/211]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 2/4 [1/148]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่1/4 [1/506]
โบสถ์กระดูก ( Ossuary) ที่ Sedlec [1/232]
Prague Castle ..พลาดไม่ได้เมื่อไป Czech Republic [1/195]
แวะ Hluboka ก่อนไป Prague [1/168]
Five Fingers...มีเซอร์ไพรซ์ [3/232]
เหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดในโลก [1/288]
Hallstatt 2016 [4/281]
Konigsee Lake (ทะเลสาบโคนิคซี่ ) [1/384]
แก่นพุทธศาสน์...ความว่าง 2/3 [1/307]
แก่นพุทธศาสน์....สรุปสาระสำคัญ 1/3 [1/614]
ไปอินเดียปี2559(8)-ตอนจบ...เดลี และ อัคระ [1/405]
ไปอินเดียปี2559(7)-สาวัตถี..เมืองเศรษฐีแต่เก่าก่อน [1/486]
ไปอินเดียปี 2559 (6) ลุมพินี..ถิ่นนี้ของเนปาล [3/569]
ไปอินเดียปี 2559(5)- กุสินารา..หมอกหนา เมตตาเด่น [1/404]
ไปอินเดียปี 2559(4)- พาราณสี..ล่องคงคา.. [2/570]
ไปอินเดียปี 2559 (3)- พุทธคยาพลาดไม่ได้ [2/835]
ไปอินเดียปี 2559 (2)-เตรียมรับปัญหา [2/2644]
ไปอินเดียปี 2559 (1)-ไปทำไม [2/447]
ทดลองกล้อง Sony DSC-RX100 IV [0/313]
เที่ยว Glasgow เมืองโก้หรู – สก๊อตแลนด์ [0/1042]
เที่ยว เกาะ Skye กับ ปราสาท Eilean Donan แดนวิวสวย [0/346]
เที่ยว Dunkeld เดินเล่นสบายๆ - สก๊อตแลนด์ [0/293]
เที่ยว Blair Castle ปราสาทสีขาว – สก๊อตแลนด์ [1/395]
เที่ยวพระราชวังโฮลี่รู้ด วันฝนโปรย - สก๊อตแลนด์ [0/295]
เที่ยว ปราสาทเอดินเบอระ- สก๊อตแลนด์ [0/315]
ชมชุมชนริมน้ำจันทบูร [1/677]
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ กับ โครงการสวนกลางมหานคร [2/1347]
แวนโก๊ะ และ ภาพวาดที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ [2/1847]
แวนโก๊ะ กับ ดอกไม้ [0/3501]
แวน โกะห์ กับ ดอกทานตะวัน [2/13565]
พระนางตารา ( TARA Goddess) [4/920]
เหตุสมควรโกรธ....ไม่มีในโลก [3/213]
อานุภาพและกับดักของวิปัสสนา [2/186]
อานุภาพของสมาธิตามธรรมชาติ [1/157]
วิธีคิดเพื่อละการยึดถือในความมีตัวตน [1/174]
อานุภาพของสมาธิและปัญญา [1/159]
ศีล สมาธิ และ ปัญญา [0/205]
ความยึดมั่นถือมั่น [0/140]
ศีล-ธรรม-การเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ [0/151]
หลักพุทธศาสนาขั้นสูงสุด และการเข้าถึง [0/185]
สาระสำคัญของคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ [0/564]
คู่มือมนุษย์-ใช้เวลา 20 ปี กว่าจะอ่านจบ [0/308]
นกเขาชวาที่บ้านเราปี 2558 [0/342]
เที่ยวเมืองลูบลิยาน่า (Ljubljana)...ก่อนกลับไทย [0/430]
เที่ยวถ้ำโพสตอนย่า....อายุนับล้านปี [0/324]
ไปเบลด(Bled)..เมืองตากอากาศยอดฮิตของSlovenia [0/1226]
เที่ยวซาเกรบ (Zagreb)…เมืองหลวงของโครเอเชีย [0/485]
เที่ยวพลิตวิเซ่ (Plitvice)..น้ำตกๆๆๆ..งามมวากก.. [4/530]
เที่ยวเมืองซาดาร์ (Zadar)...ที่ย่าช้อบชอบ [2/536]
ไปซีบีนิก (Sibenik)คลิกๆๆหน้าคน [2/431]
สบายๆในเมืองสปลิท (Split) [2/856]
เที่ยวเมืองโทรเกียร์ (Trogir) [2/497]
เที่ยวเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) [4/1427]
ปราสาทสัจธรรม ณ 1 พค. 57 [1/677]
สอ เสถบุตร ในมุมมองของภรรยาคนสุดท้าย [1/3780]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอนจบ [0/454]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) - ตอน6 มองไกล เห็นกว้าง [0/361]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ)- ตอน5-เหนือตัวตนพ้นสมมุติ [0/669]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) - ตอน 4.ส่องกระแสธรรม [0/347]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอน 3 ปลูกสติกลางใจ [2/461]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) – ตอน 2.พ้นบ่วงมาร [2/472]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ)-ตอน1 อยู่กับความรู้ตัว [2/635]
กรรมฐาน [6/893]
บวชที่บ้าน – ภาคปฏิบัติ [6/515]
บวชที่บ้าน – ภาคทฤษฎี [11/777]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ yanid ]
[ All yanid diary ]

July 2017
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯThis page was generated in 0.141 seconds.