ไปอินเดียปี 2559 (1)-ไปทำไม

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options

ตอน 1- ชาวพุทธกับสังเวชนียสถาน

การไปอินเดียเป็นความฝันอย่างหนึ่งของย่าตั้งแต่วัยสาว เป้าหมายหลักอยู่ที่ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักซึ่งสวยงามและใครๆก็กล่าวขวัญถึง แต่พอสูงวัย เป้าหมายก็เปลี่ยนเป็นทัชมาฮาลแถมด้วยสังเวชนียสถาน

สาเหตุเพราะ เพื่อนที่ไปสังเวชนียสถานมาแล้ว บอกว่า ควรอย่างยิ่งที่จะไปสักครั้งหนึ่ง แล้วจะเข้าใจว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตัดสินใจออกบวช นั่นเป็นแรงจูงใจสำคัญให้อยากไปเห็นสังเวชนียสถานด้วยตนเอง และอยากรู้ด้วยว่าเมื่อได้ไปเห็นแล้วจะรู้สึกประทับใจและปลื้มปิติเช่นเดียวกับเพื่อนและชาวพุทธอีกมากมายหรือไม่

ไม่น่าเชื่อว่า ในที่สุด ธรรมะก็ช่วยจัดสรร ให้ย่าได้ไปทั้งทัชมาฮาลและสังเวชนียสถานในคราวเดียวกันอย่างลงตัว ระหว่าง วันที่ 10 – 18 มกราคม 2559 ซึ่งอากาศกำลังเย็นสบาย และได้ผู้นำทัวร์รวมทั้งเพื่อนร่วมเดินทางที่เหมาะสมทั้งจำนวนและคุณภาพ

สังเวชนียสถาน เป็นคำที่คุ้นหูมานาน แต่เมื่อพิจารณาความหมายของคำ สังเวช ในภาษาไทยแล้ว สังเวชนียสถาน ก็ไม่น่าจะเป็นสถานที่ที่ควรไปเท่าใดนัก เพราะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525  คำ “สังเวช” แปลว่า รู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ได้รับทุกขเวทนาหรือต้องตายไป หรือ ต่อผู้ที่คนเคารพนับถือซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ ปี 2551 ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้ช่วยอธิบายความหมายที่ยอมรับได้อย่างสนิทใจกว่า ว่า   ความหมายที่แท้ของคำ สังเวช คือ “ สังเวค” แปลว่า แรงเร่ง แรงกระตุ้น หรือ พลังที่ปลุกเร้า เตือนใจให้ได้คิดถึงธรรม หรือ ตระหนักถึงความจริงความดีงาม อันทำให้ตื่นหรือถอนตัวขึ้นมาจากความเพลิดเพลิน ความหลงระเริงปล่อยตัวมัวเมาหรือความประมาท แล้วหักหันไปเร่งเพียรทำการที่ตระหนักรู้ว่าจะพึงทำด้วยความไม่ประมาทต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงที่มาและผลของการจาริกไปในสังเวชนียสถาน 4 แห่งไว้ในพระไตรปิฎก มหาปรินิพพานสูตร ข้อ 131 อีกด้วย

สาระสำคัญ คือ พระอานนท์ ได้ปรารภก่อนพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานว่า เมื่อกาลก่อน พุทธบริษัททั้งหลายต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระตถาคต ย่อมได้เห็น ย่อมได้เข้าไปนั่งใกล้ เกิดความเจริญใจ เมื่อกาลล่วงไป จักไม่ได้เห็น จักไม่ได้นั่งใกล้เพื่อความเจริญใจเหล่านั้นอีก

พระพุทธองค์ได้ตอบความว่า...... สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปในสถานเหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

ดังนั้น ย่าจึงเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นว่า การมีโอกาสได้ไปเห็นสังเวชนียสถาน จะช่วยเตือนใจให้ระลึกถึงธรรมะและเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น ผู้ใดที่ปฏิบัติดีแล้ว เมื่อตายไปย่อมได้รับผลดีตอบแทน (และในทำนองเดียวกัน ผู้ใดมีโอกาสได้ไปเห็นแล้ว แต่ไม่ได้ระลึกถึงธรรมะและไม่ได้เพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อตายไปก็ย่อมไม่ได้รับผลดีตอบแทนเช่นกัน) 

สังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือ ที่ใดบ้าง และปัจจุบันอยู่ที่ไหน พระพรหมคุณาภรณ์ ระบุไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ฯ ค่อนข้างละเอียดครบถ้วน คือ

1.   ที่พระพุทธเจ้าประสูติ  คือ อุทยานลุมพินี ปัจจุบันเรียก ลุมพินี ( Lumbini) หรือ รูมมินเด (Rummindei)  (อยู่ใน เนปาล)

2.   ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้  คือ ควงโพธิ์ ที่ตำบลพุทธคยา (Buddha Gaya หรือ Bodhgaya) (อยู่ในอินเดีย)

3.   ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี (Varanasi ) ปัจจุบันเรียก สารนารถ

(อยู่ในอินเดีย)

4.   ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน คือ ที่ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา หรือ กุสินคร ( Kusinagara) ปัจจุบันเรียก  Kasia (อยู่ในอินเดีย)

แผนที่ข้างล่าง จะช่วยให้นึกถึงสถานที่ตั้งของสังเวชนียสถาน ได้ชัดขึ้น

สถานที่ทั้งหมดอยู่ในอินเดียตอนเหนือและเนปาล สีแดงคือบริเวณที่ตั้งของสังเวชนียสถานในอินเดีย ส่วนที่ตั้งของลุมพินีในเนปาล กรุณาดูที่แผนที่ข้างล่างค่ะ

Map2

รายละเอียดที่ตั้งและลำดับที่ในการเดินทางไปสังเวชนียสถาน (ลำดับที่ 2-5 ) รวมทั้งทัชมาฮาล (ลำดับ 9) ซึ่งอยู่ที่เมืองอัครา( Agra) ลูกศรสีแดง คือ การเดินทางด้วยเครื่องบิน ส่วนสีดำ คือ การเดินทางด้วยรถโค้ชพร้อมเครื่องปรับอากาศ

 
                  (ขอขอบคุณข้อมูลแผนที่และสถานที่ ที่ได้จาก Google ค่ะ)
....................

    Edited by yanid - 04 Feb 2016 at 10:34

Post Options Edit Diary   Quote yanid Quote wrote: 25 Jan 2016 at 09:48

DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : yanid
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 5(จบ) The Hermitage [1/575]
นกกินปลีอกเหลืองตกสวรรค์ [3/571]
เที่ยวรัสเซียปี 2560- ตอนที่ 4 Peterhof [2/619]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่3 St.Basil's Cathedral [2/502]
เที่ยวรัสเซียปี2560- ตอนที่2 ดอกไม้ในมอสโก [2/523]
เที่ยวรัสเซียปี2560 - ตอนที่1 ภาพรวม [2/542]
เปิดกล้องส่องนกที่บ้าน [3/412]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก( 4/4) [4/1560]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (3/4) [3/1549]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (2/4) [3/1272]
ชมสามอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (1/4) [3/514]
ภาพ ‘หยดพระเสโท ’ [3/1078]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเราปี 2559 (ตอนสอง) [3/643]
ทำความรู้จักกับ “ปีกสวย พันสี...ที่ภูพิงค์” [3/572]
ทำความรู้จักกับ "ติโต" [2/347]
พุทธธรรมในคำสอนของ 'พ่อ' [1/516]
นกกินปลีอกเหลืองที่บ้านเรา ปี 59 [3/1841]
กรุงเวียนนา...เดินๆๆเพลิดเพลินใจ [2/317]
พระราชวัง Schonbrunn –กรุงเวียนนา [2/268]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 4/4 [1/303]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 3/4 [2/386]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่ 2/4 [3/364]
สาระสำคัญของแก่นพุทธศาสน์ ตอนที่1/4 [3/1101]
โบสถ์กระดูก ( Ossuary) ที่ Sedlec [3/461]
Prague Castle ..พลาดไม่ได้เมื่อไป Czech Republic [2/409]
แวะ Hluboka ก่อนไป Prague [2/296]
Five Fingers...มีเซอร์ไพรซ์ [3/1079]
เหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดในโลก [2/580]
Hallstatt 2016 [5/526]
Konigsee Lake (ทะเลสาบโคนิคซี่ ) [3/633]
แก่นพุทธศาสน์...ความว่าง 2/3 [1/543]
แก่นพุทธศาสน์....สรุปสาระสำคัญ 1/3 [1/861]
ไปอินเดียปี2559(8)-ตอนจบ...เดลี และ อัคระ [1/618]
ไปอินเดียปี2559(7)-สาวัตถี..เมืองเศรษฐีแต่เก่าก่อน [1/728]
ไปอินเดียปี 2559 (6) ลุมพินี..ถิ่นนี้ของเนปาล [3/870]
ไปอินเดียปี 2559(5)- กุสินารา..หมอกหนา เมตตาเด่น [1/573]
ไปอินเดียปี 2559(4)- พาราณสี..ล่องคงคา.. [2/915]
ไปอินเดียปี 2559 (3)- พุทธคยาพลาดไม่ได้ [2/1303]
ไปอินเดียปี 2559 (2)-เตรียมรับปัญหา [2/3798]
ไปอินเดียปี 2559 (1)-ไปทำไม [2/685]
ทดลองกล้อง Sony DSC-RX100 IV [0/403]
เที่ยว Glasgow เมืองโก้หรู – สก๊อตแลนด์ [0/1823]
เที่ยว เกาะ Skye กับ ปราสาท Eilean Donan แดนวิวสวย [0/484]
เที่ยว Dunkeld เดินเล่นสบายๆ - สก๊อตแลนด์ [0/402]
เที่ยว Blair Castle ปราสาทสีขาว – สก๊อตแลนด์ [1/513]
เที่ยวพระราชวังโฮลี่รู้ด วันฝนโปรย - สก๊อตแลนด์ [0/367]
เที่ยว ปราสาทเอดินเบอระ- สก๊อตแลนด์ [0/410]
ชมชุมชนริมน้ำจันทบูร [1/1015]
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ กับ โครงการสวนกลางมหานคร [2/1868]
แวนโก๊ะ และ ภาพวาดที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ [2/2773]
แวนโก๊ะ กับ ดอกไม้ [0/5093]
แวน โกะห์ กับ ดอกทานตะวัน [2/16821]
พระนางตารา ( TARA Goddess) [4/1184]
เหตุสมควรโกรธ....ไม่มีในโลก [3/260]
อานุภาพและกับดักของวิปัสสนา [2/220]
อานุภาพของสมาธิตามธรรมชาติ [1/183]
วิธีคิดเพื่อละการยึดถือในความมีตัวตน [1/198]
อานุภาพของสมาธิและปัญญา [1/188]
ศีล สมาธิ และ ปัญญา [0/249]
ความยึดมั่นถือมั่น [0/164]
ศีล-ธรรม-การเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ [0/179]
หลักพุทธศาสนาขั้นสูงสุด และการเข้าถึง [0/207]
สาระสำคัญของคู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ [0/846]
คู่มือมนุษย์-ใช้เวลา 20 ปี กว่าจะอ่านจบ [0/385]
นกเขาชวาที่บ้านเราปี 2558 [0/430]
เที่ยวเมืองลูบลิยาน่า (Ljubljana)...ก่อนกลับไทย [0/546]
เที่ยวถ้ำโพสตอนย่า....อายุนับล้านปี [0/379]
ไปเบลด(Bled)..เมืองตากอากาศยอดฮิตของSlovenia [0/1574]
เที่ยวซาเกรบ (Zagreb)…เมืองหลวงของโครเอเชีย [0/605]
เที่ยวพลิตวิเซ่ (Plitvice)..น้ำตกๆๆๆ..งามมวากก.. [4/694]
เที่ยวเมืองซาดาร์ (Zadar)...ที่ย่าช้อบชอบ [2/995]
ไปซีบีนิก (Sibenik)คลิกๆๆหน้าคน [2/493]
สบายๆในเมืองสปลิท (Split) [2/1018]
เที่ยวเมืองโทรเกียร์ (Trogir) [2/670]
เที่ยวเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) [4/1726]
ปราสาทสัจธรรม ณ 1 พค. 57 [1/759]
สอ เสถบุตร ในมุมมองของภรรยาคนสุดท้าย [1/4195]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอนจบ [0/481]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) - ตอน6 มองไกล เห็นกว้าง [0/376]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ)- ตอน5-เหนือตัวตนพ้นสมมุติ [0/683]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) - ตอน 4.ส่องกระแสธรรม [0/365]
ตื่นรู้ที่ภูหลง(ฉบับย่อ) – ตอน 3 ปลูกสติกลางใจ [2/487]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ) – ตอน 2.พ้นบ่วงมาร [2/503]
ตื่นรู้ที่ภูหลง (ฉบับย่อ)-ตอน1 อยู่กับความรู้ตัว [2/680]
กรรมฐาน [6/971]
บวชที่บ้าน – ภาคปฏิบัติ [6/590]
บวชที่บ้าน – ภาคทฤษฎี [11/1075]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ yanid ]
[ All yanid diary ]

March 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯ