บทสวดมนต์ก่อนนอน

  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
 คำบูชาพระรัตนตรัย

โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
โยโส สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
โยโส สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ(กราบ ๑ หน)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ(กราบ ๑ หน)
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ(กราบ ๑ หน)

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

คำนมัสการ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิ ปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกกัสสาติฯ

คำขอขมาพระรัตนตรัย และอธิษฐานจิต ก่อนสวดตั้งนะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
(ถ้าหลายคนว่า..ขะมะตุ โน ภันเต, ฯลฯ ขะมะตุ โน ภันเต , อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )

หากข้าพเจ้า ได้เคยจงใจ หรือ ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน ต่อบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์
พระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระพุทธ พระธรรม
พระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน และท่านเจ้ากรรมนายเวร ในชาติก่อนก็ดี ในชาตินี้ ก็ดี จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี จะด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี

ขอให้ท่านบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน และท่านเจ้ากรรมนายเวร ได้โปรดอโหสิกรรมยกโทษ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เพื่อให้ข้าพเจ้าได้พ้นหลุดพ้นจากบาปกรรม เวรกรรมที่มาจากการคิดไม่ดี ปฏิบัติไม่ดีต่อท่านทั้งหลาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่ พระนิพพานด้วยเทอญ ฯ

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ครอง มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป
ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานและขอถอนคำสาบานต่าง ๆ ที่จะติดตามคู่ในอดีต ทุกชาติทุกภพ ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน
ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ไหวพริบ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ ฯ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ข้าพเจ้าขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตแค้น และขอถอนคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม เทอญ ฯ

คำนมัสการ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิ ปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกกัสสาติฯ

คำขอขมาพระรัตนตรัย และอธิษฐานจิต ก่อนสวดตั้งนะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
(ถ้าหลายคนว่า..ขะมะตุ โน ภันเต, ฯลฯขะมะตุ โน ภันเต , อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )

หากข้าพเจ้า ได้เคยจงใจ หรือ ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน ต่อบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์
พระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระพุทธ พระธรรม
พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน และท่านเจ้ากรรมนายเวร ในชาติก่อนก็ดี ในชาตินี้ ก็ดี จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี จะด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี

ขอให้ท่านบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน และท่านเจ้ากรรมนายเวร ได้โปรดอโหสิกรรมยกโทษ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เพื่อให้ข้าพเจ้าได้พ้นหลุดพ้นจากบาปกรรม เวรกรรมที่มาจากการคิดไม่ดี ปฏิบัติไม่ดีต่อท่านทั้งหลาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่ พระนิพพานด้วยเทอญ ฯ

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ครอง มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป
ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานและขอถอนคำสาบานต่าง ๆ ที่จะติดตามคู่ในอดีต ทุกชาติทุกภพ ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ไหวพริบ ธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ ฯ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตแค้น และขอถอนคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม เทอญ ฯ

หลับฝันดีค่ะSleepy

Post Options Edit Diary   Quote บทความดีดี Quote wrote: 21 Sep 2012 at 21:01

DiaryLove.com
Post Comment (Register User Only)
diary : บทความดีดี
นิทานธรรมสอนใจ คนเลี้ยงไก่ หลวงพ่อชา [0/602]
นิทานคุณธรรมความโลภเป็นเหตุ [0/604]
อานิสงส์ของการรักษาอุโบสถศีล [2/567]
ได้ดังประสงค์ แต่ก็ไม่สมปรารถนา [1/399]
เกร็ดธรรม โดยพระไพศาลวิสาโล [2/985]
บทสวดมนต์ก่อนนอน [0/2155]
ข้อแตกต่างระหว่าง อนุโมทนา และ โมทนา [1/459]
ชาวนา กับ ลา [1/337]
หนูกับคนกับแมว [0/340]
ชายขายผัก [0/307]
อาหารที่ควรระวัง [1/276]
ตาหรือใจ ที่บอด [1/282]
การออม [0/310]
ทางแห่งความสำเร็จ [1/285]
การหาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเพื่อสมัครงาน [0/916]
โรคกรดไหลย้อน [2/394]
สิ่งที่น่าจะทำ (น้อย) แต่ให้ผล (มาก) ในชีวิต [1/261]
มหัศจรรย์ 30 นาทีก่อนนอน [2/502]
พี่สาวและน้องชาย [0/3466]
ดวงจันทร์สองดวง [1/188]
ชายชาวอินเดีย (คนหนึ่ง) [0/179]
ความสุขยิ่งกว่าการให้ หมายถึงอะไร ? [1/211]
นมสดหนึ่งแก้ว [1/213]
ค้างคาว สามตัว [3/174]
เลือกทางไหนดี ??? [0/182]
กับดักหนู [0/250]
จดหมายจากพ่อถึงลูก และ จดหมายจากลูกถึงพ่อ [1/391]
ถ้า...ไม่ลงจากรถ [3/218]
เพราะ..รัก [1/229]
บทความดีดี "แตกต่าง" จากคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย [0/267]
นก วัว แมว [0/191]
ความเชื่อใจ [0/295]
จงแข่งกับสถานการณ์ ไม่ใช่กับตัวบุคคล [1/155]
เรื่องบางเรื่องอาจทำให้คิดได้ด้วยตัวเอง [0/199]
คุณค่าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง [0/155]
สิ่งมีค่าที่แท้จริง [1/183]
คนสามคน [0/290]
สิ่งที่ผู้หญิงต้องการจริงๆ คืออะไร [1/328]
แท้ที่จริงแล้ว [0/180]
เวลา [0/182]
พญานกแขกเต้า [0/243]
ข้าวเปลือกสองหาบ [1/161]
ผลแห่งการให้ทาน [1/188]
วังจื้อเหยิน [0/123]
กล่องกระดาษของพ่อ [0/181]
เสียงเรียกเข้า..เสียงเดียว [1/187]
กอด [0/343]
คนขายสุนัข และ ลูกสุนัข 7 ตัว [1/1219]
เป็นคุณ...จะเลือกใคร [2/212]
วีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ของคุณแม่คนหนึ่ง [1/154]
คนที่เรามองไม่เห็น [0/139]
ไม้ขีดไฟ [0/171]
ชีวิตของคนเราอยู่ได้แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเอง [0/245]
เรื่องของ...ส้ม 9 ลูก [0/179]
ความในใจของผู้ชายคนหนึ่ง [2/314]
ริบบิ้นสีฟ้า (มีความรู้สึกดีๆมาให้) [0/380]

[ ชมทุกตอน ไดอารี่ ของ บทความดีดี ]
[ All บทความดีดี diary ]

March 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


เขียนไดอารี่ | หน้าแรกปรับแต่งไดเลิฟฯ